Regulamin

Zasady na jakich działamy !

Regulamin

wypożyczalni skuterów Rent­A­Vespa

 

§1 Najemca wpłaca Rent­A­Vespa kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczaniu się z Rent­A­Vespa;

 • kradzież skutera – całkowita utrata kaucji,
 • uszkodzenie skutera z winy kierowcy – koszt naprawy potrącony z kaucji,
 • zgubienie kluczyków lub dowodu rejestracyjnego – 500zł

§2 Wynajęty skuter nie może być używany komercyjnie (dostawcy, kurierzy), nie może być używany do nauki jazdy (szkoły)

 • całkowita utrata kaucji

§3 Wynajętym skuterem mogą jeździć w charakterze kierowców tylko osoby wskazane na umowie.

§4 Skuter nie może być prowadzony przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków halucynogennych. W przypadku zatrzymania przez policję osobę będącą pod wpływem ww środków, kaucja przepada na rzecz Rent­A­Vespa.

§5 W przypadku uszkodzenia skutera uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia skutera i niezwłocznego powiadomienia Rent­A­Vespa o uszkodzeniu. Koszty holowania pojazdu pokrywa Najemca.

§6 Jeżeli uszkodzenia lub strata skutera nastąpi w okolicznościach upoważniających ubezpieczyciela do potrącenia z winy Najemcy całości lub części odszkodowania Najemca zobowiązany jest do jego wyrównania.

§7 W przypadku uszkodzenia skutera okres naprawy traktowany jest jako kontynuacja Umowy Najmu, jeżeli uszkodzenie zostało spowodowane z winy Najemcy.

§8 Najemca zobowiązuje się do:

 • dostosowania się do przepisów drogowych i innych przepisów i w tym zakresie, przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia np. mandaty, postępowanie przed Sądem, itp.
 • użytkowanie skutera zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem prawidłowej eksploatacji (kontrola poziomu oleju, powietrza w ogumieniu)
 • w przypadku stwierdzenia braków które mogą spowodować uszkodzenia przedmiotu najmu, najemca zobowiązany jest uzupełnić zauważone braki
 • przestrzegania postanowień ujętych w książce gwarancyjnej pojazdu oraz zaleceń producenta
 • przestrzegania postanowień umów i przepisów ubezpieczeniowych a w szczególności ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu
 • uzyskania zgody Rent­A­Vespa w przypadku planowania wyjazdu za granicę RP oraz do pokrycia we własnym zakresie kosztów ubezpieczenia (w przypadku awarii skutera za granicą Najemca zobowiązany jest do sprowadzenia skutera na teren Polski na własny koszt

§9 Najemca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie pojazdu, wyposażenia, dokumentów pojazdu, kluczy przed kradzieżą, utratą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem, a także za uniemożliwienie używania pojazdu przez osoby nieupoważnione.

§10 W przypadku kradzieży lub najmniejszego uszkodzenia skutera bądź jego wyposażenia, Najemca w pełni odpowiada prawnie za przyjęte mienie oraz zobowiązuje się:

 • zawiadomić Rent­A­Vespa i wezwać Policję,
 • dostarczyć raport sporządzony przez Policję,
 • zabezpieczyć mienie przed dalszym uszkodzeniem lub utratą,
 • poddać się procedurze rozpatrzenia ewentualnej szkody,
 • wziąć udział w rozliczeniu kosztów szkody jeżeli nie wskaże sprawcy i nie będzie to potwierdzone przez Policję,
 • pokryć pełny koszt rozliczenia szkody oraz wszelkie koszty związane z tym zdarzeniem w przypadku działania po spożyciu alkoholu, środków odurzających, brawury, nie zachowania ostrożności lub na skutek niewystarczającego zabezpieczenia pojazdu, dokumentów lub kluczy.

§11 Najemca zobowiązuje się zwrócić skuter sprawny technicznie, ze stanem paliwa w dniu odbioru skutera. Ewentualne szkody oraz uzupełnienie stanu paliwa skutera będą obciążać Najemcę (opłata serwisowa 50 pln + koszt benzyny).

§12 Najemca jest osobiście odpowiedzialny za całkowite rozliczenie należności na rzecz Rent­AVespa.

§13 Nie zwrócenie skutera w terminie będzie traktowane jako próba przywłaszczenia pojazdu o czym Rent­A­Vespa powiadomi organy ścigania oraz będzie podstawą do:

 • przedłużenia Umowy Najmu i naliczenia odpłatności za okres samowolnego użytkowania w wysokości dwukrotnej stawki dobowej
 • obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami jakie wynikają dla Rent­A­Vespa z tytułu naruszenia

§14 Najemca zobowiązany jest uiścić kwotę najmu z góry za okres trwania umowy wynajmu, w przypadku zwrotu pojazdu przed końcem umowy Rent­a­vespa nie zwraca nadpłaconej kwoty za wynajmowany jednoślad, w przypadku rezygnacji opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

§15 Rent­a­vespa nie odpowiada za straty materialne powstałe w wyniku niedotarcia wypożyczonym pojazdem do celu podróży z powodu awarii, kolizji itp.

§16 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§17 Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych Wypożyczalni rent­a­vespa i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz.:883) w celach marketingowych. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.

§18 Wszelkie ewentualne reklamacje należy składać w siedzibie firmy w Warszawie ul. Księcia Janusza 47. Czas rozpatrzenia reklamacji ­ do 7 dni.

§19 Rent­a­vespa wynajmuje do eksploatacji pojazd czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz ubezpieczony w polisę OC, ubezpieczenie NNW pozostaje po stronie Wynajmującego.

§20 W przypadku kaucji blokowanej w postaci preautoryzacji, najemca zgadza się na obciążenie rachunku za uszkodzenia pojazdu.

§21 Pojazdy powyżej 50ccpojemności mają limit kilometrów – 100 dziennie, powyżej 30gr/km.

§22 Wynajem skutera poza godzinami pracy wypożyczalni + 100pln.

§23 W przypadku anulowania rezerwacji opłata rezerwacyjna przepada na rzecz wynajmującego.

§24 Płatność za opłatę rezerwacyjną jest rozliczana za pośrednictwem Payu.

§25 Wynajem odbywa się w siedzibie firmy lub po opłaceniu opłaty rezerwacyjnej w miejscu wskazanym przez wynajmującego w umówionym czasie.

§25 Czas realizacji usługi po dokonaniu rezerwacji do 24H - w dni robocze